Jesteśmy godni Twojego zaufania

Jesteśmy ambitni i zaangażowani

jesteśmy profesjonalistami

Jakich usług prawnych poszukujesz?

 

 

OFERTA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 • Upadłość i Restrukturyzacja

  Analizujemy stan finansowy przedsiębiorcy pod kątem spełnienia przesłanek upadłości. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności. Pomagamy w przygotowaniu planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, czyli elementu koniecznego do odzyskania zdolności konkurowania na rynku. Prowadzimy negocjacje w imieniu klientów nabywających majątek od syndyka lub zarządcy.

  Doradzamy klientom w przypadku niewypłacalności lub trudności finansowych ich własnych lub ich kontrahentów.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Katarzyna Piórkowska – Frątczak

  e-mail: k.piorkowskafratczak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 907

 • Sprawy zatrudnienia

  Zabezpieczamy interesy pracodawcy w celu zminimalizowania wystąpienia ryzyka roszczeń pracowniczych. Pomagamy w tworzeniu struktur organizacyjnych oraz wewnętrznych regulacji pracodawcy. Wspieramy pracodawcę w opracowywaniu, wdrażaniu i modyfikacji regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz polityk i procedur wewnątrzzakładowych.

   

  Oferujemy bieżące wsparcie pracodawcy w sporach sądowych z pracownikiem. Doradzamy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym dotyczącym sposobów jego rozwiązania, również w ramach zwolnień grupowych.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Katarzyna Piórkowska – Frątczak

  e-mail: k.piorkowskafratczak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 907

 • Ochrona konkurencji

  Analizujemy działania przedsiębiorców pod kątem praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Oferujemy wsparcie w sytuacji nadużywania pozycji dominującej przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Zabezpieczamy interesy przedsiębiorcy w celu przeciwdziałania (czynom) nieuczciwej konkurencji.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Renata Dawidziak

  e-mail: r.dawidziak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 905

 • Szkolenia specjalistyczne

  Prowadzimy szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa dla przedstawicieli innych zawodów, w tym m.in. dla tłumaczy, architektów, bankowców. Szkolimy z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz analizujemy ryzyka prawnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Poszerzamy świadomość prawną tych grup zawodowych, które wykorzystują wiedzę prawną wykonując swoją pracę.

   

  Kontakt:

   

  Radca Prawny Katarzyna Piórkowska – Frątczak

  e-mail: k.piorkowskafratczak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 907

   

  Radca Prawny Renata Dawidziak

  e-mail: r.dawidziak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 905

   

 • Compliance

  Tworzymy i wdrażamy polityki zgodności (Compliance), w tym kodeksy etyczne, procedury antykorupcyjne oraz zgłaszania incydentów (whistleblowing).

   

  Wykonujemy audyty w zakresie wewnętrznych regulacji funkcjonujących u przedsiębiorców pod kątem występowania ryzyka niezgodności z przepisami prawa, innymi regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi kodeksami etycznymi i standardami postępowania.

  Tworzymy oraz analizujemy wszelkie regulacje (umowy, regulaminy, materiały reklamowe i informacyjne, itp.) adresowane do odbiorcy indywidualnego (konsumenta) pod kątem występowania klauzul niedozwolonych oraz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

   

  Oferujemy wsparcie przedsiębiorców w zakresie prowadzenia korespondencji z organami nadzoru, takimi jak m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Renata Dawidziak

  e-mail: r.dawidziak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 905

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Świadczymy profesjonalne wsparcie prawne zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Przeprowadzamy audyty dokumentacji przetargowej oraz sporządzamy dokumenty, w tym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzory umów. Doradzamy wykonawcom na etapie przygotowywania oferty, wskazujemy ryzyka i zagrożenia związane z uczestnictwem w postępowaniu i realizacją umowy o zamówienie publiczne oraz zapewniamy wsparcie prawne przy zawieraniu umów z podwykonawcami i konsorcjantami. Udzielamy wsparcia prawnego na etapie realizacji zamówienia. Pomagamy w uzyskaniu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

   

  Reprezentujemy interesy naszych klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Katarzyna Piórkowska – Frątczak

  e-mail: k.piorkowskafratczak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 907

 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

  Podejmujemy działania zmierzające do najszybszego odzyskania wierzytelności w drodze sądowej i pozasądowej. Negocjujemy ugody z dłużnikami, profesjonalnie prowadzimy postępowania egzekucyjne. Monitorujemy dłużników. Pośredniczymy w przejmowaniu długów i nabywaniu wierzytelności.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Renata Dawidziak

  e-mail: r.dawidziak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 905

 • Wsparcie prawne dla  Start-up'ów

  Pomagamy w doborze właściwej formy prawnej dla wybranej działalności oraz przy rejestracji podmiotu i organizowaniu struktury organizacyjnej. Tworzymy wzory umów komplementarnych do profilu działalności gospodarczej. Wspieramy przy rejestracji znaków towarowych. Sporządzamy wnioski o dotacje unijne.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Renata Dawidziak

  e-mail: r.dawidziak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 905

 • SPORY SĄDOWE I POZASĄDOWE

  Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi. Doradzamy w sporach pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek osobowych lub kapitałowych. Prowadzimy negocjacje ugód sądowych i pozasądowych.

   

  Kontakt:

   

  Radca Prawny Katarzyna Piórkowska – Frątczak

  e-mail: k.piorkowskafratczak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 907

   

  Radca Prawny Renata Dawidziak

  e-mail: r.dawidziak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 905

 • Upadłość konsumencka

  Analizujemy sytuację prawną osób fizycznych pod kątem możliwości oddłużenia. Doradzamy i świadczymy pomoc prawną w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Katarzyna Piórkowska – Frątczak

  e-mail: k.piorkowskafratczak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 907

 • SPRAWY RODZINNE

  Udzielamy wsparcia prawnego dla osób, które rozważają wystąpienie do sądu z pozwem o rozwód lub separację. Prowadzimy mediacje przedsądowe. Świadczymy pomoc prawną w sporządzeniu pozwów rozwodowych i o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Sporządzamy wnioski o podział majątku wspólnego oraz prowadzimy sprawy zmierzające do uregulowania kwestii opieki nad dziećmi i obowiązku alimentacyjnego. Sporządzamy porozumienia dotyczące opieki naprzemiennej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.

   

  Kontakt:

   

  Radca Prawny Katarzyna Piórkowska – Frątczak

  e-mail: k.piorkowskafratczak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 907

   

  Radca Prawny Renata Dawidziak

  e-mail: r.dawidziak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 905

 • Sprawy pracownicze

  Dbamy o interesy pracowników związanych ze stosunkiem pracy. Prowadzimy mediacje z pracodawcą oraz zabezpieczamy roszczenia pracowników. Udzielamy bieżącego wsparcia pracownikom oraz reprezentujemy ich interesy w sporach z pracodawcą, w tym prowadzimy sprawy sądowe o odszkodowania, odprawy lub ustalanie istnienia stosunku pracy. Świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z zakazem konkurencji i mobbingiem oraz konstruujemy stosowne roszczenia odszkodowawcze z tym związane.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Katarzyna Piórkowska – Frątczak

  e-mail: k.piorkowskafratczak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 907

   

  Radca Prawny Renata Dawidziak

  e-mail: r.dawidziak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 905

   

 • SPADKI I DAROWIZNY

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie sądowym i pozasądowym w sprawach dotyczących spadkobrania. Wskazujemy, w jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Wspieramy w zakresie dotyczącym zabezpieczenia majątku spadkowego. Sporządzamy umowy o dział spadku, umowy darowizny i umowy dożywocia.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Renata Dawidziak

  e-mail: r.dawidziak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 905

 • Prawa konsumenckie

  Dbamy o interesy konsumenta w obrocie gospodarczym. Udzielamy porad związanych z prawami konsumenta przy zawieraniu różnego rodzaju umów. Analizujemy zawarte przez konsumenta umowy z przedsiębiorcą pod kątem zgodności jej zapisów w prawem powszechnie obowiązującym. Reprezentujemy konsumenta przed sądem w związku z dochodzeniem przysługujących mu praw, w tym roszczeń z gwarancji i rękojmi. Sporządzamy reklamacje i świadczymy bieżące wsparcie w sprawach związanych z prawami konsumenta i ich ochroną. Sporządzamy pisma do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Rzecznika Finansowego.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Renata Dawidziak

  e-mail: r.dawidziak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 905

   

 • Własność

  Prowadzimy sprawy związane z prawem własności rzeczy (ruchomości i nieruchomości). Prowadzimy sprawy z zakresu naruszania własności i posiadania. Reprezentujemy strony przed sądem w sprawach dotyczących zasiedzenia oraz zabezpieczamy roszczenia związane z istniejącym prawem własności. Pomagamy w ustanowieniu służebności gruntowych i osobistych.

   

  Kontakt:

  Radca Prawny Katarzyna Piórkowska – Frątczak

  e-mail: k.piorkowskafratczak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 907

   

 • Odszkodowania

  Świadczymy pomoc prawną na etapie sądowym i przedsądowym w związku z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów medycznych.

   

  Kontakt:

   

  Radca Prawny Katarzyna Piórkowska – Frątczak

  e-mail: k.piorkowskafratczak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 907

   

  Radca Prawny Renata Dawidziak

  e-mail: r.dawidziak@krpfides.pl

  tel.: +48 733 770 905

Zobacz także naszą pełną ofertę

Zapewniamy również

 

 • prowadzenie spraw sądowych i reprezentowanie stron przed sądami,
 • wykłady, szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa i obszaru Compliance,
 • audyty wewnętrzne w zakresie zgodności wdrożonych przez podmioty gospodarcze regulacji wewnętrznych dotyczących szeroko rozumianego prawa konsumenckiego i prawa ochrony konkurencji.

 

Kancelaria świadczy usługi prawne w języku angielskim, niemieckim i niderlandzkim.

Eksperci Kancelarii Radców Prawnych Fides

Katarzyna Piórkowska-Frątczak

Radca Prawny, Syndyk

 

Założycielka Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, doradca restrukturyzacyjny.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywa od przeszło siedemnastu lat, świadcząc usługi prawne przedsiębiorcom z sektora IT, branży budowlanej i ubezpieczeniowej. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, w szczególności w prawie cywilnym i zobowiązaniowym, a także prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności kontraktowej i zamówień publicznych. Ponadto świadczy obsługę prawną dedykowaną klientom indywidualnym w obrębie prawa cywilnego.

 

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawniającą do pełnienia funkcji syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych.

 

Prowadzi obsługę prawną syndyków i zarządców w ramach prowadzonych przez nich postępowań upadłościowych.

Renata Dawidziak

Radca Prawny

 

Założycielka Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

 

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze finansowym, w tym przede wszystkim w obszarze bankowości (m.in. audyt wewnętrzny, Compliance, zarządzanie ryzykiem operacyjnym). Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Tworzy i opiniuje umowy zawierane między przedsiębiorcami a konsumentami oraz regulacje wewnętrzne adresowane do konsumentów (regulaminy, materiały marketingowe, reklamowe i informacyjne). Działa także w obszarze ochrony danych osobowych.

 

Prowadzi szkolenia specjalistyczne oraz doradza konsumentom przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami, w tym również z instytucjami finansowymi.

Fides Kancelaria Radców Prawnych - działalność PRO BONO

W każdy zawód zaufania publicznego wpisana jest służba ludziom. Z tego względu pomoc pro bono stanowi również nieodzowny element codziennej pracy radców prawnych. Prawnicy Fides Kancelarii Radców Prawnych wychodząc naprzeciw osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebującym pomocy prawnej organizują drzwi otwarte kancelarii.

 

Świadczenie pomocy prawnej potrzebującym jest dla nas źródłem satysfakcji.

Zapraszamy.

Kontakt
z Kancelarią

 

 • Osobiście – zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 9.00 do 17.00.

 • On line – poprzez zgłoszenie problemu prawnego poprzez formularz – całodobowo

 • Telefonicznie i mailowo.

Mapa
dojazdu

 

Dane adresowe
i telefony

 

Fides

Kancelaria Radców Prawnych

 

ul. Ostrowskiego 7 lok. 129

53-238 Wrocław

 

Tel.  +48 71 339 28 09

 

E-mail: biuro@krpfides.pl

Internet: www.krpfides.pl

 

 

 

© Fides Kancelaria Radców Prawnych

 

Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronach niniejszego serwisu są zastrzeżone.

 

 

Projekt i realizacja: